Förstärkt psykiatrisk familjebehandling

Ibland drabbas familjer och ungdomar/unga vuxna så hårt av psykisk ohälsa att livet blir svårt att hantera. Det som tidigare var enkelt har blivit omöjligt, vilket kan leda till att man  isolerar sig i stället för att interagera i samhället. Begränsningarna gör det svårt att  ta sig till där hjälpen finns. Då blir en hemmabaseradbehandling kanske ett måste för att bryta den negativa utvecklingen.
Verkstan har hög kompetens och bred erfarenhet av att arbeta med denna problematik.  I teamet ingår psykiater och psykolog vilket är viktigt för att kunna möta de behov av stöd och hjälp på ett professionellt och adekvat sätt.
Verkstans arbete startar med en utredning som fokuserar  på ungdomens sociala situation och psykiska mående, för att därigenom kunna förstå och förbättra situationen för familjen och ungdomen och upprätta realistiska mål. Behandlingen fokuserar på att bryta ungdomens isolering och att tillsammans göra aktiviteter som ökar känslan av säkerhet och kompetens, en lotsning ut i samhället. Det är i samtalen kraften till förändring bor. Samtalen kan ske i olika former såväl familjesamtal som individuella samtal i hemmiljö.

Arbetat ställer stora krav på behandlarnas  kompetens, tillgänglighet och flexibilitet. 

Verkstan nätverkar gärna  med befintliga vårdgivare såsom BUP/Vuxen psykiatrin, kommunens egna familjebehandlare, skola/praktik och arbete.