Verkstan - för dialog och samspel

Vår inriktning i Verkstan är att arbeta med familjebehandling, stöd till ungdomar/unga vuxna med psykiatrisk problematik samt utföra specialist utredningar som är diagnosgrundande. Vi träffar familjerna i deras hemmiljö och utgår från uppdragsgivarens målformuleringar och familjens behov av hjälp. Behoven av hjälp ser olika ut, vilket gör att vår inriktning måste vara flexibel.

Berith Isaksson

Leg. lärare och specialpedagog. Har vidareutbildning inom dyslexi med inriktning utredning och neuropsykiatri. Har mångårig erfarenhet av skola och centralt arbete i resursteam där huvudvikten av arbetet varit utredning, kartläggning och bedömning av elever samt handledning till skolpersonal. Har flerårig erfarenhet av behandlingsarbete och samtalsstöd till barn och ungdom på HVB-hem. Är utbildad kognitiv beteendeterapeut steg 1 samt inom användning av häst i vård och omsorg (HUT)

Lars-Åke Burge

Fritidspedagog/familjebehandlare. Mångårig erfarenhet inom  Barn och Ungdomspsykiatriska olika verksamheter. Special intresse är att arbeta med ungdomar som bedöms svåra att möta och som på grund av olika anledningar isolerat sig. Har sedan 2002 arbetat i privat verksamhet  inriktad på hemmabaserad familjebehandling.